Utazási szerződés

 1. VenToura Travel Kft. (Továbbiakban: VenToura Travel) által szervezett külföldi és belföldi utakra. Székhely: 9798 Ják, Arany János u. 17., cégjegyzék szám: 18-09-110351, nyilvántartási szám: U-001262, adószám: 23351950-2-18, bankszámlaszám: 72100237-11075198; tevékenységért felelős személy: Fodor Judit, vagyoni biztosíték nyújtója: Európai Utazási Biztosító Zrt. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a www.ventoura.hu (továbbiakban honlap) honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre – a programleírásokban, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződéséről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és az Új Polgári Törvénykönyv 6:254 §-át kell alkalmazni. A jelen utazási szerződési feltételek irányadóak a VenToura Travel által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására.
 2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a VenToura Travel között az utazási szerződés. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolta, az utazási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. Online és e-mail útján történő megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).
 3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatás meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a VenToura Travel által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
 4. Ha az utas/megrendelő utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utas/megrendelő szerződés-aláírásától függetlenül – az érvényes utazási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj (teljes részvételi díj + szerződésen szereplő egyéb szolgálatások díja) megérkezzen a VenToura Travel számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén a VenToura Travel – az érvényes utazási szerződés hatályba lépésének hiányában – megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. Ebben az esetben a VenToura Travelt nem terheli elutaztatási kötelezettség.
 5. A szerződés hatályba lépése: az érvényes utazási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített feltételek szerint (egynapos útnál a jelentkezéskor, többnapos utazás esetén az indulást megelőző 30. napig) beérkezzen a VenToura Travel bankszámlájára. Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be a díjat, úgy jogosult a VenToura Travelnél telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kérni arról, hogy az utazásközvetítő által befizetett vagy átutalt összeg beérkezett-e a VenToura Travel bankszámlájára.
 6. Az utazási szerződés részét képezi a VenToura Travel által kiállított foglalás visszaigazolása, valamint a VenToura Travel által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett programleírás az utazási szerződésben szereplő nyilvántartási számon.

7.A VenToura Travelt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utazóval/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor elutasíthatja indoklás nélkül.

 1. A VenToura Travel az utazási szerződés feltételeit indokolt esetben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról VenToura Travel írásban értesíti az utast/megrendelőt.
 2. Amennyiben a VenToura Travel az utazási csomag megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy az utas/megrendelő az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül:

– jogosult a változtatást elfogadni (ebben az esetben a változtatásnak megfelelően értelemszerűen módosul az utazási szerződés), vagy

– jogosult az utazási szerződést felmondani (ebben az esetben a VenToura Travel a felmondás beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti az utas által vagy a nevében befizetett összeget).

Amennyiben az utas/megrendelő bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy az utazási szerződést módosítottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 1. Az utazási feltételek 2023. január 1-jén lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

Részvételi díj fizetés feltételei:

 1. Az utas jelentkezéskor egynapos utazás esetén teljes részvételi díjat, többnapos utazás során pedig előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal az utazási szerződésben feltüntetett indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a VenToura Travel külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a VenToura Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási szerződésben rögzített lemondási költséget (sztornó díjakat) felszámítani.
 2. Ha a többnapos utazásra jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
 3. A VenToura Travel a teljes összeg befizetése ellenében kiadja az utazáshoz szükséges teljes utasdokumentációt, amelyet az Utas köteles az induláskor az Utazási Iroda képviselőjének kérésére bemutatni. Az utas csak a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosult.
 4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a VenToura Travel tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a VenToura Travel legkésőbb az utazási okmányok átadásakor írásban igazolja vissza.

 

Részvételi díjak érvényessége:

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a VenToura Travel szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az úti okmány, az esetleges vízum kiállításának költségét és a költőpénzt.
 2. A szállítási költségek (üzemanyag költség is) változása, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, egyéb kötelező terhek (pl. kikötői illeték, vízumdíj, idegenforgalmi adó, repülőtéri illeték) jelentős megváltozása miatt a VenToura Travel a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. (Az árak 450 Ft/ 1 eurós és 800 Ft/liter gázolaj (üzemanyag) árig érvényesek!)

Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

 1. Külföldi utak esetében az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, és deviza szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik. Abban az esetben, ha az utas érvénytelen okmányt, valótlan vagy nem az okmányban feltüntetett adatokat adott meg, valamint a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt, adatokat nem juttatja el az utazásszervező által meghatározott határidőre, az utazás meghiúsulása miatt az ebből adódó kárt az utas viseli. Az utazót az egyes országokra jellemző általános vagy rendkívüli beutazási szabályok – beleértve a COVID-szabályozást is -, kormányrendeletek, előírások betartásáért felelősség terheli. Ezek be nem tartásából vagy ezen szabályoknak való meg nem feleléséből eredő károk és költségek az utazót terhelik, útlemondás esetén pedig a “Lemondási feltételek” lépnek érvénybe.
 2. Külföldi utak esetében a VenToura Travel – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazás szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
 3. Külföldi utak esetében a programleírásban feltüntetett reptéri illeték összegét a katalógus lezárása előtti időszakban adta meg a légitársaság. Ez az indulásig még változhat. A különbözetet a VenToura Travel csak abban az esetben érvényesíti, ha a változtatás mértéke meghaladja a +/-10%-ot.
 4. A programleírásban feltüntetett esetleges vízum- és kikötői illeték összegét a katalógus lezárása előtti időszakában megadott árat jelenti. Ez az indulásig még változhat. Ha a változtatás mértéke meghaladja a +/-10%-ot, az árkülönbözetet VenToura Travel legkésőbb az indulás előtt 30. napig érvényesíti.

Lemondási feltételek:

 1. Az utas/megrendelő az utazási szerződést az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor felmondhatja. A felmondás csak abban az esetben válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot a VenToura Travel kézhez kapja (az iroda nyitvatartási idejét figyelembevéve). Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás nem vonz sztornó díjat maga után, csak egyszeri munkadíj kerül felszámításra: autóbuszos utaknál 70.000 Ft/fő részvételi díj alatt 2.000 Ft/fő; efeletti részvételi díjú útnál 5 000 Ft/fő, repülős utaknál 10 000 Ft/fő. Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek (a kötbér mértéke a teljes részvételi díj meghatározott százaléka):

Autóbuszos utak esetén

60-36 napon belüli lemondás esetén 10%, de minimum 2.000 Ft/fő

35-15 napon belüli lemondás esetén 40%

14-8 napon belüli lemondás esetén 75%

7 napon belüli lemondás, illetve meg nem jelenés esetén 100%

Repülős utak esetén

60-45 napon belüli lemondás esetén 25%,

44-31 napon belüli lemondás esetén 40%

30-21 napon belüli lemondás esetén 60%

20-15 napon belüli lemondás esetén 80%

14 napon belüli lemondás, illetve meg nem jelenés esetén 100%

 1. Repülőjegyek, hajójegyek lemondási feltételeire a légitársaságok, hajótársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak lehetnek a fentieknél.
 2. Amennyiben az utazási szerződésen szereplő 2 fő közül egyikük eláll az utazási szerződéstől/lemondja az utazást, akkor a szerződésben maradó fél kérheti a társítást. Ebben az esetben az “Általános információk társasútjainkra” foglalt “Társítás” címszó alatt szedett szabályok adottak. Ugyanez vonatkozik társítás esetén is. Ha a társítást követően valamelyik fél eláll társítási szándékától (vagy az utazástól) és a VenToura Travel nem talál helyette más társat, akkor az egyágyas szoba felára utazási szerződésünk „Lemondási feltételek“  1. pontja szerinti kötbér megfizetésével jár. Amennyiben az utazás alatt kéri társításának megszüntetését valamelyik fél, úgy csak abban az esetben van erre lehetőség, ha az adott szálláson van szabad szoba és az azzal járó minden egyéb költséget előre a szálláson megfizeti.
 3. Valamennyi, a VenToura Travel által meghirdetett többnapos szervezett csoportos utazásra az Európai Utazási Biztosító Zrt. sztornó biztosítása megköthető, egyéni igény szerint. A sztornó biztosítás a biztosított utazásképtelenségére terjed ki. A sztornó biztosítás megkötésével az EUB Zrt. átvállalja az útlemondásból eredő sztornó díjak megtérítését indokolt esetekben, az EUB Zrt. mindenkori biztosítási feltételei szerint.
 4. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a VenToura Travel ajánlja fel a változás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén valamint az utas részéről történő bármilyen szolgáltatás módosítása esetén autóbuszos utaknál 70.000 Ft/fő részvételi díj alatt 2.000 Ft/fő; efeletti részvételi díjú útnál 5 000 Ft/fő, repülős utaknál 10 000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.
 5. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó (útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb.) előírásokat nem tartotta be.
 6. A VenToura Travel a befizetett összeg visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat a 1 napnál hosszabb utak esetében az utazás megkezdése előtti 20. napig, míg az egynapos utak esetében az utazás megkezdése előtti 3. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez általában 35 fő, repülős utazás esetén általában 10 fő) illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetné.
 7. A VenToura Travel kártérítési kötelezettség nélkül, az utas/megrendelő indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egyidőben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a VenToura Travelt az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve, ha az utazók egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszély fenyegeti.
 8. Ha az utas szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartását tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a VenToura Travel jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ugyanez vonatkozik az erősen ittas utasra is. Ebben az esetben a VenToura Travel jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

BBP biztosítás:

A VenToura Travel utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyász biztosítást köthetnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az utas felelős. A VenToura Travel csoportos utazásainak részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése a külföldi utak esetében szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik és kitölti a lemondási nyilatkozatot, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre, ebben az esetben a betegségből, balesetből, stb. adódó összes felelősség és költség az utast terheli.

Visszafizetés feltételei:

 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egy példányát az utasnak átadni. Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen az utaskísérővel orvoslás, illetve jegyzőkönyvbe vétel céljából, valamint kárigényét késedelmesen jelentette be az utazás szervező mentesül az ügy kivizsgálása, illetve megtérítése alól. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtani a VenToura Travel-hez. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a VenToura Travel megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. A VenToura Travel köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.
 2. A VenToura Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vette igénybe.
 3. A VenToura Travel köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.
 4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről.
 5. A VenToura Travel fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.
 6. Ha a fakultatív programok elegendő jelentkező – min. 20 fő – hiányában elmarad, a befizetett forint összeget hazaérkezés után a VenToura Travel 5 napon belül visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt Magyarországon lehetett jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. az idegenvezető) az utólagos jelentkezést nem tudja elfogadni. Az euróban, helyszínen befizetett fakultatív kirándulások szervezését helyi partnerirodánk végzi, az ezzel kapcsolatos reklamációt csak a helyszínen van lehetőség orvosolni.
 7. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyek a VenToura Travel, illetve teljesítési partnere okoz a kártérítés felső határa a részvételi díj.
 8. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.) az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a VenToura Travel felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a VenToura Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a VenToura Travel lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

 

Egyéb rendelkezések:

 1. A VenToura Travel vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132 Budapest, Váci út 36-38..; Telefonszám: +36 1 452 3580) nyújtja.
 2. A VenToura Travel folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma +36 70 9416 100 vagy +3670 414-3296.
 3. A VenToura Travel által szervezett utazásokon kizárólag 6 éven felüliek vehetnek részt.
 4. A VenToura Travelt nem terheli felelősség, ha a programmódosítás 3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatti csúszás, programváltozás). Ide tartozik az az eset is, ha biztonsági vagy politikai helyzet miatt útvonalat, határátkelőt kell módosítani, még akkor is, ha ez a programot minimálisan érinti. Ebben az esetben a VenToura Travel törekszik az utazók számára a lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani.
 5. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak. A légitársaságok üzletszabályzatát az utazó az utazási szerződés aláírásával egy időben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Repülőgépes utazás lemondása esetén az utas/megrendelő a repülőjegy árát csak a légitársaság szabályzata szerint kapja vissza. Kérjük, utasainkat, hogy irodánkban tájékozódjanak, hogy ezeknél az utaknál mely légitársaság jegyeit foglaltuk.
 6. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a VenToura Travel adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a VenToura Travel kötelezettsége szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a VenToura Travel nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészében nem köteles.
 7. A programfüzetben és a honlapon lévő képek csak illusztrációk.
 8. A VenToura Travel fenntartja magának a jogot, hogy az egyes programok során útközben marketing jelleggel filmet, fotókat készítsen a nevezetességekről, utasokról.
 9. A többi utas érdekében kérjük a megadott indulási és tartózkodási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15 percet tud várni.
 10. A VenToura Travel nem adja ki harmadik személynek az utasok nevét és tartózkodási helyét még sürgős esetben sem, kivételt képez, ha az utas maga kívánta és ezt írásban a VenToura Travelnek megadja. Javasoljuk az utasnak, hogy hozzátartozóival közöljék a külföldi tartózkodási címüket és telefonszámukat.
 11. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
 12. Amennyiben valaki az utazás időtartalma alatt elhagyja az audio guide (fülhallgatós) készülékét vagy sérülten, hiányosan, illetve megrongálva adja vissza, köteles annak díját megtéríteni. Elvesztésből eredő kár mértéke: 100 €/készülék. Hiányosságból, megrongálódásból, illetve sérülésből eredő kár mértéke: 50 €/készülék.
 13. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalhoz (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.; Telefon: 94/520-361) fordulhat.
 14. A VenToura Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a VenToura Travel székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat (Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi u. 23. Telefonszáma: (94) 506-645), honlap címe: http://vasibekelteto.hu, ha panaszügyénék rendezését a VenToura Travelnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalához (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. Telefon: 94/520-361) illetve a Szombathelyi Törvényszék (9700 Szombathely, Szily János u. 7. Telefon:+36 94 314-365) kizárólagos illetékességét kötik ki.
 15. Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót a társaság honlapján/irodájában megismertem és azt tudomásul vettem. Engedélyezem, hogy a szerződésben megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy az Adatkezelő a személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
 16. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy részére az utazásszervező évi egy alkalommal utazási katalógus megküldésével marketing célú tájékoztatást küldjön. A tájékoztatás megküldéséhez az utas adatait (nevét és lakcímét) az utazásszervező mindaddig kezeli, amíg az érintett ezen hozzájárulását akár email-ben, akár levélben nem vonja vissza. [__] igen [__] nem
 17. Nyilatkozom, hogy a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt, az utazási csomagra továbbá a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt az 1. számú mellékletben foglaltakról eltérő esetekre vonatkozó tájékoztatást megkaptam és megismertem.                                        

Az utazási szerződés feltételeit és a tájékoztatóban található információkat elolvastam, tudomásul vettem, valamint az utazási szerződés feltételeinek egy példányát átvettem és magamra, valamint – az utazási szerződés feltételeinek megfelelő pontja szerint képviseleti jog esetén – utastársaimra nézve kötelezőnek fogadom el, és ezt aláírásommal tanúsítom.                                                             

Hatályos: 2023. január 1-től