Adatkezelési tájékoztató

a http://www.ventouratravel.hu weboldal látogatói részére

A VenToura Travel Kft. számára fontos, hogy a látogatók személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljeskörűen tájékozódhat arról, hogy tásaságunk az egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel személyes adatokat, valamint arról, hogy az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg.

Biztosítjuk arról, hogy cégünk az adatkezelés során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU rendelet és tagállami jogszabályok szerint jár el. (Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv.) . Az esetleges jogszabályi változásoknak és a társaság adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót aktualizáljuk, amely a módosításoktól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése ->

Név / cégnév:

VenToura Travel Kft.

Székhely:

9798 Ják, Arany János u. 17.

Adószám:

23351950-2-18

Cégjegyzékszám

18-09-110351

Képviseli:

Fodor Judit

Honlap címe:

www.ventoura.hu

Telefonszám:

94/312-972

E-mail:

ventouratravel@gmail.com

Név / cégnév:

EZIT Kft.

Székhely:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail:

info@ezit.hu

Telefon:

+36 1 700 40 30

Az adatkezelés elérhetősége:

https://www.ezit.hu/adatvedelem/

<- Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató (weblap) adatai:

Az adatkezelés célja és jogalapja:

Cégünk a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat.

 

1. Honlapra bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés megnevezése: regisztráció a honlapon

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Személyi adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, email-cím, az utazás jellemzői

Törlésre előirányzott határidő: a hozzájárulás visszavonásáig

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz: az adatkezelő társaság árukezeléssel megbízott dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja: érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja: a ventouratravel@gmail.com címre küldött törlési kérelem

 

2. Utazásra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés megnevezése: utazáshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: utazási igény kielégítése

Adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159§ (1) bek. alapján a számla kibocsátása kötelező és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig kell megőrizni, a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái: név, cím, email cím, telefonszám, útlevél, személyigazolvány adatai

Törlésre előirányzott határidő: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bek. alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Létre nem jött szolgáltatás esetén: emailben vagy személyesen érintett által önkéntesen megadott adatokat az adatkezelő 25 nap elteltével törli

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz: a cég dolgozói, a szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerek (pl. légitársaságok, szállodák, stb.), az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnerei; a hatóságok megkeresésének teljesítése során a bíróságok, nyomozó hatóságok, adóhatóság, egyéb hatóságok. Adatkezelő az Érintett adatait az utazás megszervezése érdekében harmadik országba is továbbítja.

Érintett hozzájárulásának módja: érintett önkéntes regisztrációja

Hozzájárulás visszavonásának módja: a ventouratravel@gmail.com címre küldött törlési kérelem

 

3. Utazási katalógus küldéséhez kapcsolódó adatkezelés:

Adatkezelés megnevezése: utazási katalógus küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: utazók tájékoztatása, ajánlatok küldése

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái: név, cím, email cím, telefonszám

Törlésre előirányzott határidő: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz: a cég dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja: érintett önkéntes regisztrációja

Hozzájárulás visszavonásának módja: a ventouratravel@gmail.com címre küldött törlési kérelem

 

4. Sütikkel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés megnevezése: statisztikai adatgyűjtés

Adatkezelés célja: a honlap használatának megkönnyítése

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja

Személyi adatok kategóriái: nem tartalmaz személyes adatot

Érintett hozzájárulásának módja: érintett önkéntes regisztrációja

Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. Az alábbi linken keresztül megismerheti a leggyakrabban használt böngészők esetében hol találja a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot:

GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Ha Ön a sütik elfogadását visszautasítja, előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei vagy a honlap teljes egészében nem lesz elérhető. Az első látogatáskor Ön által megadott süti beállításokat bármikor módosíthatja. Részletes tájékoztatót az általunk használt sütikről a sütik elfogadásakor lenyitható ablakban talál.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Cégünk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A Cégünk az általa kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítja. A Cégünk mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és informatikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető. A társaság által történő adatkezelés biztonságát belső szabályzat rendezi. Eszerint:

Az Adatkezelő társaság a tudomány és technológia állását, az adatkezelés jellegét figyelembe vevő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, így különösen:

 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, ezen belül a
 • szoftver és hardver eszközök védelméről,
 • gondoskodik az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
 • rendszerekről (tükrözés, biztonsági mentés),
 • gondoskodik az adatállományok vírusok elleni védelméről,
 • gondoskodik az adatállományokat hordozó eszközök fizikai
 • védelméről (archiválás és tűzvédelem)
 • külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok
 • használata tilos.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga,
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz
 • való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Törlési kérelmét a ventouratravel@gmail.com címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 25 napon belül megtörténik, melyről az Ön által megadott email címen értesítjük. Ha az utazás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, csak a jogszabályokban rögzített határidő után.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.

 

Érvényesség: 2022. január 12- től visszavonásig

 

VenToura Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság